Ontwiqqel

Bouw laat je zien!

Theo Andreae - 06-02-2018

De bouw kun je beschouwen als een verplaatsbare fabriek. Steeds weer op een nieuwe plek komen alle productiefactoren bij elkaar (mensen, machines en materiaal) om een bouwwerk uit de grond te stampen of aan te passen. Is het bouw af dan wordt alles weer opgeruimd en naar een nieuwe plek gebracht. In het algemeen wordt in die fabriek weinig rekening gehouden met de omgeving. Er moet gebouwd worden en dat gaat nu eenmaal met overlast gepaard. Daar moet de omgeving maar aan wennen.

Die manier van werken levert geen positieve bijdrage aan het imago van de bouw. Bij nieuwbouw op uitbreidingslocaties valt de hinder mee. Maar daar waar wordt gebouwd in bestaande wijken en buurten bijten wonen en bouwen elkaar. En dat is niet zo raar. Immers op de meeste industrieterreinen mag niet gewoond worden en in woonwijken mogen geen industriële activiteiten zijn. Maar bouwen mag wel met alle gevolgen van dien: hinder van geluid, stof, afval, busjes en vrachtwagens. Aan het bouwen worden door opdrachtgevers wel voorwaarden zijn gesteld maar die worden niet altijd nageleefd.

Volgens mij is er sprake van een kentering. Steeds meer bouwers realiseren zich dat zij tijdens de bouw “te gast” zijn in een huis of buurt. Dat bewoners geen rekening hoeven houden met de bouwer maar dat de bouwer rekening moet houden met de bewoners. Daarvoor worden bij grote projecten omgevingsplannen gemaakt waarbij gekeken wordt naar de buurt of wijk: wie wonen en komen er, welke voorzieningen zijn er wat betekent dat voor verkeer en vervoer, hoe moet worden omgegaan met flora en fauna, met overlast en met veiligheid? Door hier vooraf over na te denken kan er een betere inschatting worden gemaakt van de impact van het bouwen op bewoners en bezoekers en kunnen er gerichte maatregelen worden genomen om de hinder tot een minimum te beperken.

Misschien is goede communicatie wel het belangrijkste instrument hiervoor. Informeer bewoners en bezoekers wat je gaat doen. Leg uit welke maatregelen je denkt te gaan nemen en waarom en leg ook uit wat niet haalbaar is. Laat zien welke hinder er kan ontstaan en overleg met de bewoners en bezoekers welke oplossingen mogelijk zijn. Kom niet alleen “in de lucht” als er overlast te verwachten is maar laat ook de successen zien. Betrek de mensen bij het bouwproces. Misschien worden ze wel ambassadeur van de bouw.

Steeds meer bouwers zien de bouwplaats als onderdeel van de samenleving en sluiten zich aan bij Bewuste Bouwers. “Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich met zijn bouwplaats op maatschappelijke vlak. Bewuste Bouwers zijn in feite beste buren. Zij zetten zich in om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken voor de omgeving en hebben oog voor mens en milieu tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Al meer dan 1.800 projecten geven een geweldig voorbeeld op het gebied van omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.” (www.bewustebouwers.nl).

De afgelopen weken mocht ik als auditor van Bewuste Bouwers mijn eerste bouwplaatsen bezoeken. Wat me opviel was dat de uitvoerders en projectleiders trots waren op hun werk en dat ze zich bewust waren van de omgeving waarin ze bouwden. Allerlei maatregelen waren getroffen tegen mogelijke overlast: sloopwerkzaamheden niet te vroeg beginnen, bewegwijzering naar de bouwplaats, parkeervoorzieningen voor medewerkers en leveranciers, afvalscheiding of een opgeruimde bouwplaats. Tegelijkertijd zag ik ook dat met eenvoudige oplossingen nog veel meer effect kon worden bereikt. Vooral als medewerkers en bewoners hierbij betrokken worden. Het gaat om bewustwording, communicatie en gedrag. De bouw is mooi en kan nog mooier worden. Wees trots op wat je maakt en betrek daar de omgeving bij. Bouw laat je zien!